شارژ کنترلر ها

اصولا کار شارژ کنترل دریافت توان از پنل خورشیدی و تزریق آن به باتری می باشد.
بر مبنای تکنیک شارژ باتری شارژ کنترلر ها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف: شارژ کنترلر PWM
شارژ کنترلرPWM که مخفف کلمهPulse width modulation یا (مدولاسیون پهنای پالس )می باشد با دریافت جریان از پنل خورشیدی سطح ولتاژ باتری را اندازه گیری میکند و با توجه به سطح ولتاژ باتری مدت زمان شارژ باتری را معین می کند.

تولید برق خورشیدی

ب: شارژ کنترلر MPPT

شارژ کنترلر MPPT که مخفف کلمهMaximum Power Point Tracking یا (دریاب بیشینه توان )نسل جدید شارژ کنترلر ها می باشد که با تغییر ولتاژ دریافتی از پنل خورشیدی بیشینه توان را ردیابی می کند ،عموما برای پنل های خورشیدی که سطح ولتاژ پنل با ولتاژ باتری تفاوت محسوس دارد این شارژ کنترل توصیه می شود.
در شارژ کنترل 3 جفت ترمینال قرار گرفته است که مربوط به ورودی پنل خورشیدی ورودی باتری و وردی بار مصرفی می باشد.
در این شارز کنترلر ها بسته به نوع برند آنها نوع باتری مورد استفاده قابل تنظیم می باشد.
همچنین در خروجی ترمینال بار مصرفی می توان از تایمر آن نیز استفاده نمود.

اسکرول به بالا