نیروگاه خورشیدی on grid جهت تامین 20 درصد برق مصرفی ادارات و سازمان های دولتی

بـر اسـاس تصویـب نامـه هیـات وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵ با اســتناد به اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران مقــرر گردید وزارتخانــه هــا، موسسـات و شـرکت هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک هـا، شـهرداری هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر  تامیـن نماینـد

اهداف بالا دستی راه اندازی نیروگاه خورشیدی ادارات

عمل به مصوبه هیت محترم وزیران در خصوص الزام سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی برای تامین حداقل ۲۰ درصدی انرژی مصرفی خود از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر (در صورت عدم تامین انرژی مبل قبض دوره با قیمت خرید انرژی های تجدید پذیر لحاظ خواهد شد).

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
مزایای نیروگاه خورشیدی برای ادارات و دستگاه‌های اجرایی

 

  • کاهش قابل توجه در هزینه برق مصرفی ( نظر به اینکه بالاترین نرخ مربوط به ادارت و شرکت‌های دولتی بوده و
  • پیک بار آنها از ساعت ۱۱ تا ۱۵ محاسبه می‌گردد)
  • جلوگیری از افزایش ۳ برابری هزینه های برق مصرفی و اعمال جرایم مربوطه
  • استفاده از انرژی پاک برای تولید برق و سهیم شدن در جلوگیری از افزایش آلایندگی های محیطی

اهداف وزارت نیرو در رابطه با راه اندازی نیروگاه خورشیدی برای ادارات

کاهش آلایندگی ‌های زیست محیطی
کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و امکان صادرات بیشتر
کمک به کاهش پیک روز شبکه برق ( ساعت ۱۲ تا ۱۶ )
کاهش تلفات انرژی در سطوح انتقال و توزیع
کمک به تنوع بخشی به منابع انرژی با هدف توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

 

محاسبه میزان مصرف انرژی ارگان های دولتی

کلیه ارگان های دولتی و سازمان های وابسته در صورت تمایل به محاسبه میزان انرژی مصرفی خود با شرکت تماس گرفته و با ارائه مدارک و مستندات انشعابات برق و قبوض مصرفی در دوره های مختلف میزان نیروگاه خورشیدی مورد نظر خود را جهت تامین ۲۰ درصد الزام هیئت وزیران را دریافت نمایند.
با توجه به سابقه شرکت پارت انرژی در زمینه راه اندازی نیروگاه های خورشیدی، این شرکت قادر است نیروگاه خورشیدی برای ادارات و دستگاه‌های اجرایی را در کمترین زمان و با توجه به استاندارد های مربوطه نصب و راه اندازی نماید.
 
 
 
هدف شما از احداث نیروگاه خورشیدی در سازمان؟ارسال