صبا باتری SABA

صبا باتری SABA

شركت توسعه منابع انرژي توان، با هدف پشتيباني منسجم از نيروهاي مسلح درحوزه انرژي و مشاركت در طرح هاي ملي مرتبط با انرژي در سال 1390 تاسيس شد. این شرکت با طیف وسیعی از باتری های مختلف از ظرفیت 4.5 آمپر تا 200 آمپر ساعت و همچنین توان تولیدی 5.2 میلیون دستگاه در سال انواع باتری های سرب اسیدی و سیلد را دارا می باشد.

باتری خورشیدی صبا باتری 155 آمپر (12SB155)

طول عرض ارتفاع
mm 560 mm 180 mm 126​
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 54 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 84 AH 3hour- rate: 114 AH 10hour- rate: 155 AH

باتری خورشیدی صبا باتری 100 آمپر (12SB100)

طول عرض ارتفاع
mm 220 mm 172 mm 328
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 32.5 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 55 AH 3hour- rate: 75 AH 10hour- rate: 100 AH

باتری خورشیدی صبا باتری 65 آمپر (12SB65)

طول عرض ارتفاع
mm 349 mm 167 mm 180
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 54 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 34 AH 3hour- rate: 46.5 AH 10hour- rate: 65 AH

باتری خورشیدی صبا باتری 42 آمپر (12SB42)

طول عرض ارتفاع
mm 220 mm 172 mm 328
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 32.5 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 22 AH 3hour- rate: 30 AH 10hour- rate: 42 AH

باتری خورشیدی صبا باتری 28 آمپر (12SB28)

طول عرض ارتفاع
mm 349 mm 167 mm 180
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 54 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 14.5AH 3hour- rate: 19.8AH 10hour- rate: 28AH

باتری خورشیدی صبا باتری 18 آمپر (12SB18)

طول عرض ارتفاع
mm 220 mm 172 mm 328
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 32.5 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 9.4AH 3hour- rate: 12.9AH 10hour- rate: 18AH

باتری خورشیدی صبا باتری 7.5 آمپر (12SB7.5)

طول عرض ارتفاع
mm 349 mm 167 mm 180
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 54 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 3.9AH 3hour- rate: 5.3AH 10hour- rate: 7.5AH

باتری خورشیدی صبا باتری 4.5 آمپر (12SB4.5)

طول عرض ارتفاع
mm 220 mm 172 mm 328
ولتاژ اسمی (v) وزن باتری (kg) مدت گارانتی نوع باتری Capacity 25° C (77°F)
12 32.5 12 ماه UPS سیلد اسید صبا باتری 1hour- rate: 2.34 AH 3hour- rate: 3.16 AH 10hour- rate: 4.5 AH
اسکرول به بالا